Nederland bijna een dictatuur

Nederland is (wat mij betreft) nu bijna een dictatuur. Helaas is dat meer dan een claim. Het lijkt de direct logische consequentie te zijn van de huidige situatie van het Recht (krom) in Nederland. Als iemand die de democratie propageert daarvoor in de gevangenis kan komen, dan leven wij in een dictatuur. Die grens lijkt bereikt te zijn. Ondergetekende zou “wegens opruiing” nu al gestraft kunnen worden, voor het verspreiden van een boek en ideeën over democratie. Ik zie niet hoe dit anders uitgelegd kan worden.

Zoals bezoeker van deze website wellicht bekend, bestaat deze website ter promotie van democratie: economische vrije markt met individueel grond eigendom recht, versterkte bedrijfsdemocratie, direct verbod op plutocratie, en een democratischer staatsbestel op het Raden Overheid model. Bij dit systeem hoort een implementatie plan van 9 methodes: propaganda, eerlijke handel, democratische bedrijven en fondsen opzetten, politieke partijen, vorming van Raden overheid (eerst als goed doel), verdediging van politieke recht op meningsuiting en organisatie, open oorlog tegen tirannie, gedistribueerd cel verzet binnen een tirannie, veiligstelling van deze plannen zelf.

Het gaat in dezen om die methode waarin mensen tegen politiek geweld beschermd worden, door diegenen die zich door de voorgestelde methode(s) willen laten inspireren. Deze methoden waren volkomen civiel en normaal, op het moment dat zij geschreven werden in Nederland. Ik was mij er echter wel van bewust, dat dit niet in elk land geschreven zou kunnen worden. Landen met dictatuur zouden het niet accepteren. Schrijver dezes zou waarschijnlijk ineens zoek zijn, zou het toch geprobeerd worden. Is Nederland nu ineens in zo’n land veranderd ? Denk mee en oordeel zelf …

De methode om mensen hun rechten te beschermen, komt er op neer dat groepen worden gevormd, met een militaire commando structuur, die in staat zijn tot zowel ongewapend als gewapend actie. Er is een interne democratische structuur, die de commandant aanwijst, en tweede commandant. Het doel is anderen te beschermen, niet zichzelf. Het is steeds het probleem in perioden van chaos, dat iedereen elkaar gaat bestrijden, en zichzelf gaat verdedigen. Dat moet overstegen worden. Daarom dus dit plan, voor tijden van chaos en dictatuur of zwak aanwezig zijnde dictatoriale dreigingen, van om het even welke groepering (privé of Staat).

Deze Milities behoren goed getraind te zijn, zich te voegen naar de algemene volkswil, ze horen gedisciplineerd te zijn, en moeten geleid worden door mensen van voldoende leeftijd, mogen normaal gesproken geen mensen bevatten jonger dan 25 jaar (of misschien onder toezicht van ouders), doen niet zelf aan politiek, zoeken de-escalatie waar mogelijk, en zouden bemand moeten worden door allerlei mensen van verschillende achtergronden. Het is een midden beweging, die geweld moet dempen, geen geweld opstoken, de-escaleren, en ruimte scheppen voor een civiel politiek proces, en dan vooral uit de weg gaan als het civiele politieke proces grip op het land heeft. Samenwerking met de Staat, waar mogelijk, is wenselijk.

De wapens kunnen heel goed niets meer zijn dan een camera, of zelfs helemaal niets. De actie zou er uit kunnen bestaan om aanwezig te zijn als getuige. De actie zou er uit kunnen bestaan, iemand te steunen in een rechtszaak, of steun voor iemand in de gevangenis. Aan de andere kant van het spectrum ligt het opjagen van bendes die politieke moorden aan het plegen zijn op dat moment, en onder zware omstandigheden groeien deze Milities samen tot een groter leger, dat over gaat tot de volgende zwaardere methode van Verzet tegen terreur en tirannie. Dat zijn daden in de orde van de Opstand van Nederland tegen Spanje, tijdens de 80 jarige oorlog. Wordt die oorlog verloren, dan verspreidt dat leger zich in kleine geheime cellen, om het verzet verder te voeren binnen de terreur van het tirannen bewind. Zo zit die theorie in elkaar (verkort).

Welke Nederlander kan hier tegen zijn !? Dit is de essentie van onze hele ideologie als land, alhoewel misschien wat meer in detail uitgewerkt dan gewoonlijk. Bedenk dat serieuze actie niets wordt, zonder detail uitvoering, en dat is ook tijden de Opstand gebleken. Nederland won dat juist, door detaillering en zwaardere trainingsprogrammas dan elders in Europa. Zelfs dat is juist waar Nederland over gaat. Discipline, de details uitwerken, en maar werken en maar werken. Zo werd Spanje verslagen, en Nederland geboren. Machtige daden van een klein land.

Met ietwat pathetische pennenstreek heb ik deze methode van weerstand tegen politiek geweld “Phalanx van de Vrijheid” genoemd. Tja, iets moet een naam hebben. Schematisch heet het “o-5”, wat niet erg inspirerend is. Een Phalanx is een oude Griekse leger formatie, van “hoplieten” op een rij, met in elkaar grijpende schilden. Die tactiek is verder niet van belang.

De “Phalanx van de Vrijheid” heeft maar twee doelen: ① vrijheid van meningsuiting, en ② vrijheid van samenscholing / organisatie / vergaderen, deze te verdedigen tegen geweld. Op deze twee basis rechten, rust de hele democratie. Zijn die twee zeker gesteld, dan neemt het civiele proces het over, en kunnen er verkiezingen georganiseerd worden. Mensen worden niet meer vermoord om een mening, en kunnen dus stemmen trekken, hun idee verbreiden en hopelijk het land opbouwen en beter maken, onderhouden. Mensen kunnen samenscholen, vergaderen en organiseren, om één en ander samen zo vorm te geven als zij dat goed vinden.

Het probleem

De regering van Nederland heeft regels afgekondigd die vergaderen verbied. Dat is direct in strijd met de bovenstaande doelen. Het zijn maar twee doelen. Het moet juist simpel blijven, omdat dit geweld niveau actie is. Daar is éénheid voor nodig, de grootst mogelijke éénheid. Daar is duidelijkheid bij nodig. Die doelen moeten haalbaar zijn, practisch zijn. Ik denk dat dit model aan die eisen voldoet. Het is practisch, haalbaar, en het volstaat. Is dit behaald, dan is het doel behaald: geen oorlog, geen tirannen, maar vrede en de Soevereiniteit van het gesprek.

Welke Nederlander kan hier tegen zijn ?!

Maar nu komt het: de politie van Nederland wordt gedwongen, door middel van de gewoonte der dingen en de Wet zoals die op dit moment uitgevoerd wordt, om samenkomsten van mensen op te breken.

In het begin was dit zogenaamd om de Corona ziekte crisis. Dat was in het begin misschien nog geloofwaardig. Het is ook niet erg als een nood toestand even duurt. Dat is geen reden voor paniek. Dat is mijns inziens geen reden voor ingrijpen door een eventueel al bestaande “Phalanx van de Vrijheid” achtige groep of andere groepen die de burger rechten willen verdedigen. Het is echter niet meer geloofwaardig. Er is geen Corona crisis. De rechter zélf heeft zo geoordeeld (Hof te Den Haag, de recente zaak van “Virus Waarheid”). Er is geen Corona crisis. Niet de-facto zoals iedereen met een verstand zelf ziet.

Wat overblijft is een poging tot dictatuur. Maatregelen tegen organisatie, samenscholing en vergadering. Direct geweld tegen basis burger rechten, uit te voeren door de politie (die daar waarschijnlijk grotendeels een enorme hekel aan heeft, omdat die beseffen hoe het zit en hoe fout dit is). Om precies te zijn: het verbod op samenscholing, zogenaamd tegen Corona, is feitelijk een aanval op het recht op samenscholing, en een avondklok ondersteund die repressie omdat het mensen moeilijk maakt ‘s avonds samen te scholen waar nodig, en om te vluchten als de repressie komt.

Als de avondklok verder wordt opgetrokken zoals in Frankrijk vanaf 18:00 uur, dan wordt de breuk met deze rechten nog groter. Als virus paspoorten gaan gelden, met controles voor bewegingen over straat en bij het binnentreden van gebouwen (zoals winkels), dan worden deze rechten tot samenscholing verder ingeperkt. Er ligt dus een duidelijk pad van verdere escalatie. Het gaat niet over Corona, althans niet vanuit de optiek van deze methodiek. Conora was geen probleem, binnen het redelijke. Dat is vér overschreden op dit moment, naar mening van schrijver dezes. Dat is dan een mening, maar geen ongefundeerde mening. Eerder een onontkoombare conclusie. Dit hele Corona spektakel, blijkt ineens een eeuwigdurende nood toestand dictatuur te zijn.

Escalatie op escalatie

Zoals dat gaat in een dictatuur, gaan dingen als snel van kwaad tot erger. Omdat er nu dus een verbod op samenscholing geldt, waar ieder persoon die een democratische Rechtstaat wil tegen moet zijn omdat zonder dat recht deze Staatsvorm niet kan bestaan, en het logisch leek toen deze hele ellende nog niet bestond om te vinden en schrijven dat tegen aanvallen van dit recht opgetreden zou moeten worden, desnoods met geweld (tegen de tirannen dus), ontstaat het probleem dat heden in Nederland dit ineens de-facto neer komt op: harde actie tegen politie optreden, als zij een vergadering uit elkaar slaan en met bestraffingen dreigen.

Harde actie op welk niveau exact ? Dat kan hier niet bepaald worden. In de voorgestelde methodiek ligt die beslissing bij de te vormen groeperingen, die de burgerrechten moeten verdedigen in tijden van chaos, terreur en tirannie (zoals de Nazi bezetting, de oorlog met Spanje, enz.) Desalnietemin is de essentie van de voorgestelde methode: zoveel actie als nodig, om deze rechten zeker te stellen. Dat is natuurlijk volkomen logisch en juist. Het kan niet anders. Daarmee is echter ook alles gezegd. In het ergste geval, impliceert dit een veldslag met de politie, die nog gewonnen moet worden ook (!). Liefst mét die politie zelf, die de kant kiest van Recht en Vrede, tegen de tirannie.

Propageer ik, Jos Boersema, nu op dit moment een dergelijke strategie ? Als men goed leest bestaat het criterium: volg de wil van het volk. Dat is ook practisch bedoeld. Men kan als kleine groepering niet van een dictatuur zomaar een democratie maken. Dat vergt veel werk, en misschien ook veel wachten totdat anderen ook willen. Misschien is dat de ontsnapping in deze, voor ondergetekende dan tenminste. Zolang die algemene volkswil tot weerstand niet evident bestaat, is actie op dit niveau zinloos en wordt afgeraden.

Nou, dat valt dan nog net mee. Ik zag deze conclusie eerlijk gezegd zelf niet eens aan komen, maar het klopt wel (zie boek “Distribute Power”, daar staat het allemaal in). Persoonlijk wordt ik ook nog beschermd door de kwestie dat het aan die Militie is om hierover te oordelen, en niet aan mij.

Het komt allemaal gevaarlijk dichtbij de mogelijkheid om de bovenstaande meningen te gaan onderdrukken, omdat die opkomen voor het recht op vergadering, wat dan weer in dit geval in kan houden: directe actieve weerstand tegen de politie, op georganiseerd niveau, met wapens waar nodig, tot die strijd is gewonnen (!). Dat kan als opruiing gezien worden, en dan staat daardoor de meningsuiting ook direct onder druk. Dan kan ondergetekende dus al opgepakt en berecht worden, vanwege opkomen voor democratie en basis rechten (!), en als politieke gevangene verder leven. In Nederland !

Op de rand v/d afgrond

Toch zijn wij nu aan de rand beland. Wij leven nu op de grens van democratie en dictatuur. Het kost bijna niets, of het bovenstaande slaat om naar weerstand geven tegen dictatuur. Het is een kwestie van de volkswil, die zich wellicht niet meer goed kan uitdrukken via de Staat, omdat die Staat de politieke burger rechten aan het wegnemen is: recht van vergadering en dus organisatie wordt aangetast, de censuur in sociale media en de corruptie van de massa media tast de vrijheid van meningsuiting aan, en de campagne voor brief stemmen tast het recht op controleerbare verkiezingen aan.

Het probleem is dat het niet te accepteren kan zijn, dat een burger groep zich in gewapende strijd tegen de politie keert. Dat kan gewoon niet. Ja dat kan … maar dan is het al een vorm van burger oorlog. Als dat op grote schaal gebeurd is dat een enorme crisis. Als het op kleine schaal gebeurd maar de “daders” of “vrijheid strijders” hebben gelijk, dan leven wij al in een dictatuur. Ik zie niet in hoe dit te accepteren is voor een Staat, dat burgers de politie bevechten. Dat is in alle landen, goede en slechte landen, een misdaad. Wie oproept tot het plegen van misdaad, pleegt al een misdaad (en zo geldt dat ook in het Nederlandse recht, en dat is terecht).

Ik probeer in alle eerlijkheid uit te rekenen wat dit precies betekend, in het algemeen maar ook in persoonlijk geval. Mijn conclusie is: dit zit gevaarlijk dichtbij het breken van belangrijke principes van Staat. Het lijkt er nog net onder te zitten, maar alleen zolang het volk in het algemeen de maatregelen accepteert. Daar kan ik dan weer niet over oordelen. Daar is niet zo makkelijk over te oordelen. Het kan lijken en het zou zo moeten zijn dat de Staten Generaal die mening verkondigen en uitwerken, en dat accepteer ik ook. Het wordt echter lastiger om dat te accepteren, als de basis van die Staten Generaal zélf wordt weggeslagen, door het wegnemen van de politieke burger rechten !

Mening over actie nu

Wat ik nog kan doen, alhoewel ik daar niet over ga in mijn voorgestelde systeem, is dat ik denk dat er op dit moment niet genoeg draagvlak bestaat in Nederland om op te treden tegen de politie, als de politie slechte dingen aan het doen is. Ook in het denken dat zegt dat we naar een strijd tegen tirannie gaan op termijn, denk ik dat dit niet het moment is om in actie te komen op zo’n hoog niveau van actie. Het moet op dit moment civiel blijven. Wel kan men zich organiseren, binnen de kaders der wet, in de hoop dat het nooit nodig zal zijn.

Ik had mijn plan maar iets anders hoeven te schrijven, door bijvoorbeeld te suggereren dat onder de zwaarste repressie directe actie zonder algemene volkssteun moet kunnen, en dan was mijn mening (mijns inziens) wederrechtelijk geweest, want had opgeroepen tegen strijd tegen de politie (!). Toch is dat niet zo’n hele rare mening, omdat een strijd tegen tirannen ook vaak een strijd is tegen een volksdeel dat de tiran steunt. Zo dicht zitten we nu dus op de dictatuur, en de escalatie van problemen die een dictatuur geeft.

De situatie die Rutte heeft geschapen in Nederland, is schokkend. Men moet één en ander goed door berekenen en daar op principe niveau over nadenken, en dan ziet men pas echt hoe erg het is, en hoe gevaarlijk dit kan escaleren in de komende jaren. Het is zo makkelijk om die vredige straten te zien, de vriendelijke mensen, aardige politie, en dan lijkt er niets aan de hand. Ik hoop ook dat er uiteindelijk niets aan de hand zal blijken te zijn.

Gezien de doorgaande financieele crisis, vrees ik echter dat er een grote bom onder alles ligt, die niet gezien wordt, en niets te maken heeft met de griep van dit jaar. Daar wordt niet over gepraat, over die crisis van geld bijdrukken tot in het oneindige. Mijns inziens is dat de motivatie onder alles. Dat is wat al deze landen ook samenbindt. Ze hebben allemaal hetzelfde probleem, en doen nu ook allemaal hetzelfde.

Het gaat fout.

Propaganda work:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.